Thắt chặt quản lý tài chính doanh nghiệp qua hạn mức vay trả nợ

2016-09-26 14:10

Nhằm thắt chặt tình hình quản lý tài chính doanh nghiệp, Thủ tướng chính phủ vừa ra quyết định liên quan đển tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp trong năm 2015.

Theo công văn số 7093 của Văn phòng Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có những ý kiến về tình hình quản lý tài chính doanh nghiệp thông qua việc vay trả nợ nước ngoài tự vay, trự trả của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao cho nhiệm vụ giám sát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Bộ Tài Chính để có thể tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về hạn mức vay khi cần thiết. Ngoài ra, để tăng cường quan ly tai chinh doanh nghiep, cần đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử trong lĩnh vực quản lý vay, trả nợ.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tự, Ngân hàng Nhà nước dự báo kế hoạch vay và trả nợ của doanh nghiệp theo hình thức tự vay, trự trả trong giai đoạn 2017-2020. Song song đó cần xem xét các dự án cần cấp phép mới và thông báo cho Bộ Tài chính để cập nhật Chương trình quản lý nợ trung hạn để có thể tổng hợp xây dựng hạn mức vay hàng năm.

Cùng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước còn có Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm nghiên cứu kinh nghiệm thế giới về giới hạn mức vay nước ngoài nhằm quản lý tài chính doanh nghiệp sao cho phù hợp với tình hình phát triển trong nước và thế giới. Cần xem xét cẩn thận khả năng áp dụng những quy định này trong điều kiện khung pháp lý thực tiễn của Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo đánh giá mức độ rủi ro của việc quá phụ thuộc vào nguồn vay nước ngoài của khối doanh nghiệp này, từ đó định hướng và tìm ra giải pháp khắc phục chiến lược vốn mỏng của doanh nghiệp FDI.