Phân Loại Vốn Lưu Động

2016-09-05 13:37

Để có kế hoạch sử dụng tài sản lưu động hiệu quả hơn, các doanh nghiệp cần có biện pháp phân loại và hoạch định tài sản lưu động. Sau đây là một số tiêu chí mà các doanh nghiệp có thể dựa vào để phân định nguồn vốn lưu động của mình.

1.Phân loại vốn lưu động dựa theo vai trò trong quá trình tái sản xuất

-Vốn lưu động trong dự trữ sản xuất: bao gồm các khoản nguyên vật liệu phụ, chính, nhiên liệu, động lực, công cụ và phụ tùng thay thế.

-Vốn lưu động trong quá trình sản xuất: bao gồm giá trị của các sản phẩm đang trong quá trình sản xuất dở dang và các khoản chi phí đang chờ chuyển đổi.

-Vốn lưu động trong khâu lưu thông: bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoảng vốn trong thanh toán.

 

Phân loại dựa theo hình thái biểu hiện

Theo tiêu chí này, von luu dong được phân làm 2 loại:

-Vốn hàng hóa: bao gồm các khoảng vốn dưới dạng vật chất như nguyên vật liệu, sản phẩm, thành phẩm…

-Vốn bằng tiền: là các khoản vốn bằng tiền tệ như tiền mặt, tiền ký quỹ, tiền thanh toán và các khoản đầu tư khác…

-Vốn đầu tư tài chính ngắn hạn

2.Phân loại dựa theo quan hệ sở hữu

-Nguồn vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn lưu động thuộc quyền sở hữu của chính doanh nghiệp, được doanh nghiệp quyết định sử dụng và định đoạt toàn quyền.Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà nguồn vốn chủ sở hữu có nhiều hình thái khác nhau: vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra; vốn do cổ đông đóng góp trong công ty cổ phần; vốn góp từ các thành viên trong doanh nghiệp liên doanh; vốn tự bổ sung từ lợi nhuận doanh nghiệp…

-Nợ phải trả: là các khoản vốn lưu động được hình thành từ khoản vay các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính khác; khoản vay thông qua phát hành trái phiếu hoặc các khoản nợ khách hàng chưa thanh toán. Doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng trong một thời hạn nhất định.

Bằng cách phân loại được nguồn vốn lưu động của mình, các doanh nghiệp sẽ có quyết định trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn.