Giám sát quản lý tài chính doanh nghiệp thông qua việc vay trả nợ nước ngoài

2016-09-26 14:18

Thủ tướng Chính phủ đã chính thức lên tiếng về vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp, cụ thể là tăng cường giám sát tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp Việt Nam.

Để thắt chặt việc quản lý tài chính doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước nhiệm vụ giám sát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của các doanh nghiệp trong nước.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Bộ Tài Chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ để có thể xem xét và kịp thời đưa ra quyết định về hạn mức vay. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện điện tử hóa trong việc quan ly tai chinh doanh nghiep, cụ thể là lĩnh vực quản lý vay, trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để dự báo kế hoạch vay và trả nợ của doanh nghiệp theo đúng hình thức tự vay, tự trả trong giai đoạn 2017-2020. Những dự án đang được xem xét cấp phép mới cần được thông báo cho Bộ Tài chính để kịp thời cập nhật Chương trình quản lý nợ trung hạn, tổng hợp để xây dựng hạn mức vay cho hàng năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ trì những Bộ ngành có liên quan khác trong việc nghiên cứu kinh nghiệm đi trước của các nước trên thế giới về việc giới hạn mức vay nước ngoài trong mối tương quan với quản lý tài chính doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước được nhắc nhở phải cân nhắc khả năng áp dụng của các nội dung nghiên cứu đối với tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn của kinh tế nước nhà. Ngân hàng Nhà nước sau đó sẽ đề xuất với chính phủ về giới hạn vay nước ngoài an toàn cũng như đề xuất những giải pháp cho tình hình chưa ổn nếu có trong hiện tại.

Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn có được cái nhìn tổng quát về thực trạng cơ cấu vốn của khối doanh nghiệp FDI để đánh giá mức độ rủi ro của việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào vay nước ngoài của khối doanh nghiệp này.